Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa od 8,00 do 12,00 hodin.
Např.: K vyzvednutí vysvědčení po 30. 6. 2024 apod.

Výchovný poradce

Výchovný poradce pro I. stupeň ZŠ, speciální pedagog - etoped, ředitel školy

Mgr. Ivana Dudková

E-mail: dudkova@7zscv.cz

Telefon: 474629865, klapka 103

Sídlo: pavilon A, kancelář č. 6 - ředitelna

Kontaktní hodiny: Pondělí a středa od 13:00 – 14:00 hodin, po tel. dohodě – kdykoliv.

Výchovný poradce pro II. stupeň, zástupkyně ředitele pro II. stupeň ZŠ

Mgr. Lucie Nguyen

E-mail: nguyen@7zscv.cz

Telefon: 474 629 363, klapka 119

Sídlo: pavilon A, kancelář č. 213

Kontaktní hodiny: Pondělí od 13:00 - 14:00 hodin, úterý a středa od 8:00 - 8:45 hodin, po tel. dohodě – kdykoliv.

Výchovný poradce je připraven pomoci jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům.

Ve škole plní především čtyři úlohy:
 1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli, apod.
 2. Pomáhá se začleněním do výuky žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.
 3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

Jsme tu od toho, abychom ti pomohli s problémy, které potkávají žáky v učení, ve škole nebo v životě vůbec. 

Snažíme se o zkvalitnění spolupráce a vzájemné komunikace mezi školou, žákem a zákonným zástupcem.

Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení.

Přijít můžeš s čímkoli:
 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Snažíš se, ale nejde to?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Přijít můžeš s jakýmkoliv problémem.

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE
 • ve spolupráci s třídními učiteli pečujeme o žáky potencionálně ohrožené školní neúspěšností
 • zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledujeme nadané a talentované žáky a navrhujeme další péči o ně
 • vedeme dokumentaci a přehledy o těchto žácích
 • navrhujeme rodičům odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP), ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC), ve střediscích výchovné péče (dále SVP)
 • podílíme se na tvorbě a kontrole plnění individuálních vzdělávacích plánů
 • zajišťujeme konzultace pro žáky a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracujeme s  PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policií ČR, Městskou policií – Primární prevence, psychology, pediatry i neziskovými organizacemi…
 • spolupracujeme se školním metodikem prevence při sledování a řešení rizikového chování (záškoláctví, násilí a šikana, vandalismus, rasismus, návykové látky...)
 • pomáháme řešit výchovné problémy
 • poskytujeme též poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem na jejich speciální, vzdělávací potřeby
 • poskytujeme kariérové poradenství
 • pravidelně se účastníme setkávání výchovných poradců a seminářů k této problematice
OBLASTI ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
I. Úkoly vyplývající z návrhu vyhlášky o systému školského poradenství (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb)
 • Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení žáků (ve škole i v rodině) - učební, výchovný problém, tělesné postižení, talentovanost - pomoc při zařazování do příslušné činnosti (kroužky, spec. školy).
 • Návrhy na řešení problémů - konzultace s třídními učiteli, ředitelem, pedagogickým sborem.
 • Spolupráce - s rodiči (konzultace) - s PPP (návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology i pedagogy) - s pediatrem (zdrav. problémy ovlivňující školní úspěšnost) s ostatními institucemi (ZUŠ, ÚP – informační poradenské centrum).
 • Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče - odborná pomoc v otázkách psychického a sociálního vývoje, prevence výchovných a výukových poruch, náprava vad a poruch, informace o studiu a učebních oborech (třídní učitelé, rodiče, žáci, Úřad práce – IPS).
 • Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči (na základě požadavků třídního učitele).
II. Spolupráce s rodiči
 • doporučení vyšetření na PPP (zdůraznění pomoci žákovi + možnost překonání obtíží při včasné pomoci)
 • práce podle pokynů PPP
 • osvěta (dyslexie, dysgrafie, ...)
 • výběr vhodného povolání
 • vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte
III. Spolupráce s učiteli
 • seznamování s problémy a jejich řešení – školní zralost, logopedie, vývojové poruchy učení
 • pomoc při vyplňování žádostí o vyšetření v PPP
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů pro žáky se SVP
 • zařazování do hodin nápravy
 • sledování stupně nápravy
 • konzultace vzdělávacích postupů a metod dle individuálních plánů
 • zhodnocení výsledků výuky dle IVP, aktualizace IVP
 • doplnění metodických materiálů pro vyučující a sledování práce s nimi
 • přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ (spolupráce s vyučujícími v 5. a 6. ročníku, adaptační kurz)
 • správný výběr směru povolání
IV. Školní docházka
 • prevence záškoláctví
 • řešení záškoláctví ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci
 • sledování systematické práce třídních učitelů – sledování nepřítomnosti, v případě podezření žádat potvrzení lékaře o nemoci, písemné sdělení rodičům...
V. Spolupráce s pediatrem
 • práce se zdravotně oslabenými žáky
 • žáci školně nezralí
VI. Protidrogová prevence (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • sledování delikvence mládeže a její důsledky
 • prevence negativních důsledků používání drog a návykových látek
 • zdůraznění škodlivosti jakýchkoli drog, zdůraznit negativního působení drogy na dětský organismus
 • volný čas
 • správná životospráva, zdravý životní styl
 • biorytmy – rytmus dne – střídání – aktivita – odpočinek – hygiena – učení – spánek – stres
VII. Spolupráce základní škola x mateřská škola, školy ze spádových oblastí 
 • sledování dětí s SVP
 • spolupráce s učiteli, seznámení s výchovnými problémy dětí/žáků
 • společné akce a činnosti
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zajištění návaznosti výuky (předcházení stresům při nástupu na úplnou ZŠ)
VIII. Prioritní úkoly
 • vypracování plánů pedagogické podpory 
 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP dle diagnostiky a pokynů PPP
 • sledování delikvence mládeže
 • protidrogová prevence
 • informovat o studijních a učebních oborech

Základní škola

https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+Chomutov,+Hornick%C3%A1+4387/@50.4666048,13.4034844,3a,75y,213.61h,88.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZtIMlVAvACq76-u0Itn1Lvf2dyjwx_GYPrY2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp

Ukázka školy

google mapy

Školní časopis ke stažení: Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024

Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024 (časopis)

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Projekt I OP JAK

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

SmartClass Student

SmartClass Teacher

Sponzoři a partneři