Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Koncepce školy

Vize školy:

Připravit žáky pro život takovým způsobem, aby byli úspěšní.

Dlouhodobý plán

Koncepční záměry a úkoly na období 2020 - 2025

Oblast řízení a správy

 • udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy,
 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě města - Dny dětí, besídky, dále spolupráce s městem na projektech týkajících se školy, dětských hřišť, sportovišť,
 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu),
 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,
 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,
 • zajistit podíl pracovníků na
 • pravidelně vyhodnocovat

Oblast vzdělávání

 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy,
 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,
 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP,
 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,
 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů.

Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči,
 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,
 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,
 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),
 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,
 • zpracovat a vyhodnocovat
 • ve spolupráci s výchovou poradkyní a metodičkou prevence rizikového chování poskytovat poradenské služby rodičům i žákům,
 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,
 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,
 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,
 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,
 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,
 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,
 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,
 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,
 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

Strategie Oblast pedagogická

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání
 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,
 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy,
 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí
 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zaměřit se na prevenci rizikového chování,
 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.
 •  
 • Oblast materiálně technická
 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,
 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,
 • zajistit obnovu ICT vybavenosti,
 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,
 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

Oblast personální

 • promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy,
 • podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,
 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,
 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu, preferovat cílové odměny
 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností.

Oblast ekonomická

 • získávat a přiměřeně zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,
 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).

Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,
 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)
 • prezentace školy, vytváření image,
 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,
 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),
 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.

Sponzoři a partneři