Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Přípravná třída

přípravňáci

Informace

Pro školní rok 2022/2023 otevřeme jednu přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Předpokládaný počet přijatých dětí do přípravných tříd pro školní rok 2022/2023 je 14.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do této třídy mohou nastoupit i pětileté děti, které rodiče nechtějí dát předčasně do školy, ale ani je nechtějí nechat další rok ve školce. 

 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy od 1. 5. do 31. 5. 2022. 
 • Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy si můžete stáhnout nebo vyzvednout vytištěnou přímo ve škole v úřední dny: pondělí a středa, od 8 – 12 hodin.
 • Doručení potřebné dokumentace preferujeme vložením do schránky u hlavních dveří školy s označením ŠKOLA. Nelze-li takto, pak ve výše uvedené úřední dny a hodiny, případně dle individuální domluvy.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 5 města Chomutova.

 2. Dítě mimo náš obvod, které má na ZŠ Chomutov, Hornická 4387 sourozence.

 3. Dítě mimo náš obvod, které trénuje lední hokej a bude vzděláváno ve školním vzdělávacím programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

 4. Ostatní.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet dětí, který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Docházka je stejně jako v posledním roce předškolního vzdělávání povinná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy. 
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Délky vyučovacích hodin nejsou 45 minut, děti mají dle svých aktuálních potřeb častější přestávky.
 • Děti mohou navštěvovat školní jídelnu, oběd za poplatek.
 • Děti mají možnost navštěvovat školní družinu za poplatek.
 • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.

Případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu: salacova@7zscv.cz

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Sponzoři a partneři