Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Zveřejnění výsledů zápisu do 1. tříd od 9. 5. 2023 u hl. vchodu školy a web. str. školy!

Přípravná třída

přípravňáci

Informace

Pro školní rok 2023/2024 otevřeme jednu  přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Předpokládaný počet přijatých dětí do přípravných tříd pro školní rok 2023/2024 je 15.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do této třídy mohou nastoupit i pětileté děti, které rodiče nechtějí dát předčasně do školy, ale ani je nechtějí nechat další rok ve školce. 

 • Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení.  O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat ředitelku školy od 12. 4. do 10. 5. 2023. 
 • Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy si můžete stáhnout nebo vyzvednout vytištěnou přímo ve škole v úřední dny: pondělí a středa, od 8 – 12 hodin.
 • Doručení potřebné dokumentace preferujeme vložením do schránky u hlavních dveří školy s označením ŠKOLA. Nelze-li takto, pak ve výše uvedené úřední dny a hodiny, případně dle individuální domluvy.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

 1. Nejprve budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 5 města Chomutova.

 2. Dále budou přijaty děti mimo náš obvod, které mají na ZŠ Chomutov, Hornická 4387 sourozence.
 3. Poté budou přijaty děti, mimo náš obvod, které trénují lední hokej.
 4. Nakonec budou přijímány ostatní děti mimo školský obvod ZŠ Chomutov, Hornická 4387.

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž následně předchází budoucím školním neúspěchům dítěte.

Hlavní předností přípravné třídy je nízký počet dětí, který umožňuje užší kontakt se školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí s odkladem zahájení povinné školní docházky výbornou možností, jak docílit toho, aby odklad splnil svůj účel. Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole.  Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky, rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá a jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev. Níže uvádíme shrnutí, co byste měli vědět:

 • Přípravná třída je bezplatná.
 • Docházka je stejně jako v posledním roce předškolního vzdělávání povinná.
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, které byly u zápisu v jiné škole.
 • Hlavním cílem je připravit děti na první ročník základní školy. 
 • Docházka do přípravné třídy se nezapočítává se do povinné školní docházky.
 • Děti se neklasifikují.
 • Při veškerých činnostech je přihlíženo k jeho věku a schopnostem.
 • Výuka trvá pravidelně od 8.00 – 11.40 hodin (včetně dopolední vycházky).
 • Délky vyučovacích hodin nejsou 45 minut, děti mají dle svých aktuálních potřeb častější přestávky.
 • Děti mohou navštěvovat školní jídelnu, oběd za poplatek.
 • Děti mají možnost navštěvovat školní družinu za poplatek.
 • Dítě po přípravné třídě může pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tedy již bez potíží. Rodiče se však můžou rozhodnout a dítě zapsat k povinné školní docházce na jakoukoliv základní školu.

Případné dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu: salacova@7zscv.cz

Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy

Sponzoři a partneři