Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které zajišťují:

 • výchovný poradce pro I. stupeň
 • výchovný poradce pro II. stupeň
 • školní metodik prevence
 • školní psycholog
 • ředitel školy
 • zástupce ředitele 
 • koordinátor inkluze
 • konzultačním týmem, který tvoří třídní učitelé, učitelé výchov VkO, VkZ, PČ – výchova k volbě povolání, další pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny, asistenti logopedické péče a školní asistentky.

Strategií školního poradenského pracoviště je předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování vytváří vedení školy ve spolupráci s pracovníky pracoviště s důrazem na vzájemnou informovanost, kooperaci a dodržování etiky.

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a také pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat žáků, dětí.

Nabízí rodičům konzultace, pomáhá v komunikaci mezi rodiči žáků a učiteli. Tato spolupráce může vést ke zlepšení postavení dítěte ve škole a pomáhá ve vzájemné komunikaci školy a rodiny.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko- psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Škola vede o poskytování poradenských službách příslušnou dokumentaci.

Škola integruje své poradenské služby se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, úřad práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální odbor).

Náplň činnosti pracovníků ŠPP je dána vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl:
 • metodická podpora asistentům pedagoga pro úspěšné zvládnutí povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora úzké spolupráce mezi asistenty a třídními učiteli, případně dalšími učiteli odborných předmětů ve třídě, kde asistuje žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, předávání zkušeností z činnosti s žákem vychovatelům školní družiny a vedoucím zájmových kroužků,
 • podpora úzké spolupráce s rodinou – pravidelné poskytování informací o prospěchu a chování žáka, rozsahu domácí přípravy, akcích školy, potřebných pomůckách atd. zákonným zástupcům žáka formou ústní, telefonickou nebo elektronickou za předpokladu zachování profesionálního odstupu.
Model péče:

Škola pracuje v případě řešení výukových a výchovných obtíží v rámci Školního poradenského pracoviště takto:

1. Individualizovaná pomoc učitele

Učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže žáků, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách a případně i občasnou pomoc mimo vyučování, vytváří podnětové materiály „na míru“ individuálních vzdělávacích potřeb žáka, spolupracuje s rodiči pro překonávání obtíží. Konzultuje své postupy s pracovníky ŠPP – pokud se obtíže žáka nevyřeší v průběhu této etapy, iniciuje učitel po dohodě s rodiči řešení problému žáka v prostředí školy ve spolupráci s pověřenými pracovníky školního poradenského pracoviště.

2. Plán pedagogické podpory

Učitel /třídní učitel/ upozorní rodiče na problémy žáka ve vzdělávání, vytvoří ústně nebo písemně plán pedagogické podpory, který je strukturovaný a cílený na jednotlivé předměty a přístupy k žákovi, definuje silné a slabé stránky žáka. S vytvořením plánu požádá o pomoc výchovného poradce a školního metodika prevence. V této etapě je možné pracovat s žáky v rámci vyučování i mimo něj, s případným využitím skupinových forem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ani tento přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže žáka (3 měsíce), je po analýze realizovaných přístupů rodičům doporučeno komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

3. Individuální vzdělávací plán

Žák, u kterého nedošlo k překonání vzdělávacích obtíží, je na základě žádosti rodiče komplexně vyšetřen školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologická poradna), v případě potvrzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka může být po jejich žádosti vypracováván individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou definovány vzdělávací cíle a mohou být také doporučeny a posléze realizovány odborné intervence v rámci školy dle poradnou navrhovaných podpůrných opatření. Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením na pravidelném vyhodnocování IVP, iniciuje kontrolní vyšetření dle závěrů doporučených postupů z PPP.

PRACOVNÍCI Školního poradenského pracoviště
 • Mgr. Ivana Dudková – ředitelka školy, speciální pedagog - etoped, výchovná poradkyně pro I. st. základního vzdělávání, kontaktní pracovník SPC Měcholupy, SPC Praha, PPP Kadaň
 • Mgr. Lucie Nguyen – zástupkyně ředitele pro II. st. základního vzdělávání, výchovná poradkyně, kontaktní pracovník PPP Chomutov
 • Mgr. Barbora Salačová – zástupkyně ředitele pro I. st. základního vzdělávání
 • Mgr. Jana Eichhornová – školní metodik prevence, třídní učitelka
 • Mgr. Elena Lazarevská - školní psycholog
 • Mgr. Nadja Patočková - koordinátor inkluze
 • Třídní učitelé
 • Učitelé VkO
 • Učitelé VkZ
 • Učitelé PČ – výchova k volbě povolání
 • Asistenti pedagoga
 • Vychovatelky školní družiny
 • Asistenti logopedické péče – ve spolupráci s SPC Měcholupy, Mgr. Hanou Tvrzovou
 • Školní asistentka

Sponzoři a partneři