Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny v době letních prázdnin: pondělí, středa od 8,00 do 12,00 hodin.
Např.: K vyzvednutí vysvědčení po 30. 6. 2024 apod.

Školní poradenské pracoviště

NA KOHO SE OBRÁTIT_KRIZOVÉ LINKY Typ: PDF dokument, Velikost: 269.36 kB

Naděje-Centrum duševního zdraví_leták Typ: PDF dokument, Velikost: 124.53 kB

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které zajišťují:

 • výchovný poradce pro I. stupeň
 • výchovný poradce pro II. stupeň
 • školní metodik prevence
 • speciální pedagog
 • školní psycholog
 • ředitel školy
 • zástupce ředitele 
 • koordinátor inkluze
 • konzultačním týmem, který tvoří třídní učitelé, učitelé výchov VkO, VkZ, PČ – výchova k volbě povolání, další pedagogičtí pracovníci včetně asistentů pedagoga, vychovatelek školní družiny, asistenti logopedické péče a školní asistentky.

Strategií školního poradenského pracoviště je předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování vytváří vedení školy ve spolupráci s pracovníky pracoviště s důrazem na vzájemnou informovanost, kooperaci a dodržování etiky.

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole, dále poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a také pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat žáků, dětí.

Nabízí rodičům konzultace, pomáhá v komunikaci mezi rodiči žáků a učiteli. Tato spolupráce může vést ke zlepšení postavení dítěte ve škole a pomáhá ve vzájemné komunikaci školy a rodiny.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko- psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. Škola vede o poskytování poradenských službách příslušnou dokumentaci.

Škola integruje své poradenské služby se službami specializovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, úřad práce, orgány sociálně právní ochrany dětí, sociální odbor).

Náplň činnosti pracovníků ŠPP je dána vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl:

 • metodická podpora asistentům pedagoga pro úspěšné zvládnutí povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora úzké spolupráce mezi asistenty a třídními učiteli, případně dalšími učiteli odborných předmětů ve třídě, kde asistuje žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, předávání zkušeností z činnosti s žákem vychovatelům školní družiny a vedoucím zájmových kroužků,
 • podpora úzké spolupráce s rodinou – pravidelné poskytování informací o prospěchu a chování žáka, rozsahu domácí přípravy, akcích školy, potřebných pomůckách atd. zákonným zástupcům žáka formou ústní, telefonickou nebo elektronickou za předpokladu zachování profesionálního odstupu.

Model péče:

Škola pracuje v případě výukových a výchovných obtíží nebo při podezření na nadaného či mimořádně nadaného žáka v rámci ŠPP takto:

1. Individualizovaná podpora učitele

Učitel/třídní učitel eviduje počáteční obtíže žáků či identifikuje nadání, provádí pedagogickou diagnostiku pro zjištění žákových vzdělávacích specifik, realizuje dopomoc v hodinách a případně i občasnou pomoc mimo vyučování, vytváří podnětové materiály „na míru“ individuálních vzdělávacích potřeb žáka, spolupracuje s rodiči pro překonávání obtíží. Konzultuje své postupy s pracovníky ŠPP – pokud se nedaří podpora žáka se SVP nebo nadaného žáka v rámci třídy či obtíže žáka nevyřeší v průběhu této etapy, iniciuje učitel po dohodě s rodiči řešení problému žáka v prostředí školy ve spolupráci s pověřenými pracovníky školního poradenského pracoviště.

2. Plán pedagogické podpory (dále PLPP)

Učitel /třídní učitel/ upozorní rodiče na problémy žáka ve vzdělávání či jeho nadání, vytvoří ústně nebo písemně plán pedagogické podpory, který je strukturovaný a cílený na jednotlivé předměty a přístupy k žákovi, definuje silné a slabé stránky žáka. S vytvořením plánu může požádat o pomoc speciálního pedagoga, výchovného poradce a školního metodika prevence. V této etapě je možné pracovat s žáky v rámci vyučování i mimo něj, s případným využitím skupinových forem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud ani tento přístup nepomáhá vyřešit vzdělávací obtíže žáka (3 měsíce), je po analýze realizovaných přístupů rodičům doporučeno komplexní pedagogicko-psychologické vyšetření v ŠPZ.

3. Individuální vzdělávací plán

Žák, u kterého stále přetrvávají výukové či výchovné potíže a nestačí podpora nadání v rámci třídy, je na základě žádosti rodiče komplexně vyšetřen školským poradenským zařízením, v případě potvrzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb či jeho nadání může být po jejich žádosti vypracován individuální vzdělávací plán, ve kterém jsou definovány vzdělávací cíle a podpůrná opatření. Škola spolupracuje se školským poradenským zařízením na pravidelném vyhodnocování IVP, iniciuje kontrolní vyšetření dle závěrů doporučených postupů ze ŠPZ.

PRACOVNÍCI Školního poradenského pracoviště

Mgr. Ivana Dudková – ředitelka školy, speciální pedagog - etoped, výchovná poradkyně pro I. st. základního vzdělávání, kontaktní pracovník SPC Měcholupy, SPC Praha, případně jiné SPC.

Mgr. Lucie Nguyen – zástupkyně ředitele pro II. st. základního vzdělávání, výchovná poradkyně, kontaktní pracovník PPP Chomutov, Kadaň, případ. jiné PPP.

Mgr. Barbora Salačová – zástupkyně ředitele pro I. st. základního vzdělávání

Mgr. Petra Kosnarová - školní metodik prevence pro I. st.

Mgr. Jana Eichhornová – školní metodik prevence pro II. st.

Mgr. Elena Lazarevská – školní psycholog na 0,5 úvazku od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2025 z projektu 3. 2. 2 NPO - Podpora škol a od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2024 je školní psycholog na 0,5 úvazku ze šablon I OP JAK

Mgr. Nadja Patočková – koordinátor inkluze od 1. 10. 2022 do 31. 8. 2025 z projektu 3. 2. 2 NPO – Podpora škol

Mgr. Iva Nepokojová – speciální pedagog od 1.3. 2023 do 31. 12. 2024 ze šablon I OP JAK.

Třídní učitelé

Učitelé VkO

Učitelé VkZ

Učitelé PČ – výchova k volbě povolání

Asistenti pedagoga

Vychovatelky školní družiny

Asistenti logopedické péče – ve spolupráci s SPC Měcholupy, Mgr. Hanou Tvrzovou a ve spolupráci s PPP Chomutov Mgr. Ivou Nepokojovou.

Školní asistenti

Základní škola

https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+Chomutov,+Hornick%C3%A1+4387/@50.4666048,13.4034844,3a,75y,213.61h,88.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZtIMlVAvACq76-u0Itn1Lvf2dyjwx_GYPrY2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp

Ukázka školy

google mapy

Školní časopis ke stažení: Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024

Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024 (časopis)

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Projekt I OP JAK

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

SmartClass Student

SmartClass Teacher

Sponzoři a partneři