Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Platby

Úplata za služby ve školní družině

Ředitelka Základní školy Chomutov, Hornická 4387, na základě ustanovení § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění stanovuje úplatu za školské služby – služby ve školní družině (pro zapsaného žáka).

Zákonný zástupce je povinen uhradit částku za I. pololetí – do 30. 9. (úplata za 4 měsíce)

za II. pololetí – do 31. 1. (úplata za 6 měsíců)

Způsob úhrady je bezhotovostní na účet školy (č. ú. - 6139441/0100, variabilní symbol 6020400, do textu pro příjemce: ŠD – jméno žáka – třída). 

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 pracovních dnů úplata se žákovi či dítěti sníží. Ředitelka školy stanovila sníženou úplatu, a to takto: úplata bude činit 50,- měsíčně. Pokud je žákovi nařízena karanténa a školní družina není uzavřená, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.

vedoucí školní družiny

Michaela Houdková

Sponzoři a partneři