Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Kritéria přijetí dětí do 1. ročníku

Kritéria přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí dětí do 1. ročníku:

Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Děti mohou být přijímány jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku. Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 2 první třídy. Předpokládaný počet přijatých dětí je 54.

Kritéria přijetí:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 5 města Chomutova.

  2. Dítě mimo náš obvod, které má na ZŠ Chomutov, Hornická 4387 sourozence.

  3. Dítě mimo náš obvod, které trénuje lední hokej a bude vzděláváno ve školním vzdělávacím programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

  4. Ostatní.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí dětí mimo školský obvod losem.

Další informace k přijetí:

Dítě, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.

Kritéria jsou platná od 22. února 2022

 

V Chomutově 26. 1. 2022                 Mgr. Ivana Dudková, ředitelka školy             

Sponzoři a partneři