Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

31. 5. 2024 Projektový den - Den dětí

Školní rok 2015/2016

Projekt

Projekt 2015 a 2015-2016 - "Rozjedeme to Na zelenou"

 

Hornická jede Na zelenou

 

Poslední říjnový týden vyvrcholily na Základní škole v Hornické ulici v Chomutově aktivity spojené s projektem „Rozjedeme to na zelenou“. Žáci předali primátorovi Statutárního města Chomutov výsledek své půlroční práce – dopravní studii se situací v okolí školy.

A jaké činnosti tomu předcházely?

Do projektu jsme se přihlásili a získali grant Nadace Partnerství už na jaře. Základním smyslem projektu Rozjedeme to na zelenou je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Hlavním cílem projektu je zajistit vyšší bezpečnost dětí na cestě do školy a zvýšit počet žáků, kteří se budou dopravovat do školy pěšky nebo na kole. Dalšími důležitými cíli je získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného a ohleduplného chování v silničním provozu, přijetí etických norem chování, rozvoj klíčových kompetencí žáka s důrazem na rozvoj komunikace, sounáležitosti, úcty ke zdraví, odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost i zdraví jiných. Dále jde o výchovu k toleranci a ohleduplnosti k ostatním. Důležité je také zvýšení informovanosti o možnostech přepravy na kratší vzdálenosti s ohledem na trvale udržitelný rozvoj dopravy a podnítit tak zájem o environmentalistiku. Projekt by tak měl mít kladný dopad na celoživotní vzdělávání dětí a vést následně ke snížení nehodovosti a rizikových situací v silničním provozu. Přínosem je především aktivní účast žáků i rodičů na zvýšení bezpečnosti v okolí školy a bydliště a také vytvoření školního plánu mobility, který by vedl žáky ke zdravému způsobu dopravy do školy.

 

S aktivitami jsme začali v dubnu, kdy proběhly v prvních a ve čtvrtých třídách besedy a výukové programy. Připravily je preventistky Městské policie v Chomutově. Prvňáci se seznámili s krizovými situacemi, které je mohou potkat cestou do školy a společně hledali nejlepší způsob, jak je vyřešit. Při různých činnostech měli žáci možnost ověřit si znalosti z bezpečnosti silničního provozu. Řešili různé situace při přecházení vozovky a odhalovali chyby v chování dětí na obrázcích, ale také soutěžili a hráli divadlo. Učili se také, jak v případě potřeby správně telefonovat na policii. Paní policistky dětem připomněly, co musí mít, když jezdí venku na kole. Čtvrťáci se připravovali na školní kolo dopravní soutěže: zopakovali si význam dopravních značek, řešili přednost v jízdě na křižovatkách, ve skupinách vypracovali testy a na závěr je společně hodnotili.

V květnu se starší žáci 1. stupně zúčastnili na dvoře školy školního kola Dopravní soutěže. V první části soutěže museli na čas zvládnout jízdu na kole s překážkami. Ve druhé části vyplnili náročný test z pravidel silničního prostoru a bezpečnosti na silnici.

 

Nejdůležitější činnosti ale proběhly 1. června, na Den dětí, v rámci projektového dne „Bezpečně na zelenou“.

První úkol byl pro všechny žáky stejný. Zakreslovali do připravené mapky cestu do školy. Měli přitom vyznačit nebezpečná a riziková místa z hlediska dopravní bezpečnosti – přechody, rušné křižovatky nebo třeba křoví bránící ve výhledu. Potvrdil se dnešní trend, že hodně žáků vozí do školy rodiče autem. Pak už se činnosti prvního a druhého stupně rozdělily.

Žáci 5. tříd pro své mladší spolužáky připravili zábavné soutěže s dopravní tematikou v prostorách školy. Ty nejmenší vodili po stanovištích starší spolužáci. Soutěž v jízdě na koloběžce a poznávání značek zabezpečovaly členky Městské policie. Děti si také vyzkoušely, kdo se nejrychleji připoutá do autosedačky. Vítězové dopravního kvízu se mohli posadit za volant nové Fabie, kterou dětem přivezli ukázat pracovníci Autodomu Škoda. Jako každoročně si přišly zasoutěžit i děti z mateřské školky v Šafaříkově ulici.

To žáci druhého stupně měli jiné úkoly. Mapovali dopravní situaci ve vybraných lokalitách v okolí školy. Sledovali počet a obsazenost aut, přecházení chodců po přechodu i mimo něj, kolik řidičů jim dá přednost, kolik chodců se nerozhlédne, kolik cyklistů nemá přilbu a další bezpečnostní prvky, kolik projede hlídek Policie ČR a Městské policie. Dívky pro zpestření sledovaly i barvy aut. Záznamy pak žáci ve třídách vyhodnocovali a statistická data sestavovali do grafů a tabulek. Dále vytvářeli výukové materiály s dopravní tematikou, pracovní listy, křižovatky a k nim vozidla, značky a semafory, které mohou různě do křižovatky pokládat a tím měnit dopravní situaci.

Aktivity během celého dne ukázaly, že se dopravní výchova dá učit zábavně a že se následně dá průzkum žáků využít k užitečným změnám v okolí školy tak, aby se odstranila nebezpečná a krizová místa.

V průběhu června všechny získané informace žáci zpracovávali. Vytvářeli se třídní a školní mapy. Nejčastěji zmiňovanými se staly tyto problémy. Protože jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, nechodí k nám děti jen ze spádové oblasti, ale z celého města a dokonce pětina všech žáků dojíždí z okolních měst a vesnic. K přesunu do školy a pak domů používají hromadnou dopravu a hlavně dopravu osobními auty. Ráno před začátkem vyučování se zvyšuje počet aut zastavující v úzké jednosměrné ulici Hornická a mezi nimi se proplétají děti přecházející na druhou stranu. Podobná situace je i v ulici Bezručova - vystupující děti z autobusu  přecházejí mimo přechod, protože autobus stojí i na něm. Autobus přitom zastaví v jízdním pruhu a ulice se stane neprůjezdnou. Pokud děti přijíždějí auty, často vystupují směrem do vozovky, neboť parkoviště u věžových domů je plně obsazené. Směrem z hlavní Bezručovy ulice k naší škole nevede přímý chodník a děti si vytváří "své cestičky". Chodník z Husovy ulice pak nenavazuje na přechod pro chodce. Také zvyšující se počet rodičů přivádějící ráno malé děti, nejen prvňáky, až do šaten, nás vedl k zamyšlení se nad současnou situací. Na konci června se pak v hale školy, největším našem prostoru, sešli všichni žáci školy, aby předali zástupcům společnosti KAP Atelier s.r.o. výsledky průzkumu – školní mapu monitoringu.

Koncem školního roku se ještě většina tříd 1. stupně vypravila na dopravní hřiště do areálu Domovinka. Procvičovali na bezpečném místě jízdu na kole, řešili dopravní situace v silničním provozu, připomněli si dopravní značky a značení a hovořili o bezpečnosti a bezpečnostních prvcích pro cyklisty. Vyzkoušeli si on-line dopravní testy a křižovatky a samozřejmě hráli dopravní hry a soutěžili.

 

Po prázdninách dopravní projektant společnosti KAP ATELIER s.r.o. předal zástupcům školy vypracovanou dopravní studii pro pohyb chodců a celkové zklidnění dopravy, která bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace pro změnu dopravní situace v okolí školy.

 

Před jejím předáním ale proběhl druhý projektový den.

Žáci to v úterý 27. října znovu „Rozjeli na zelenou“. Tentokrát měl projektový den název Cesta. Všechny třídy dostaly jeden společný úkol. Vyplnit dotazník jako podklad ke Školnímu plánu mobility, který statisticky žáci také vyhodnotili. Pak už se opět ukázalo, kolik různorodých činností lze na jedno téma vymyslet.

Nejmenší se vypravili do knihovny na besedu o dopravě, dopravních značkách a pak si děti vše vyzkoušely v herně s dopravním hřištěm. Starší žáci na vycházkách sledovaly různé dopravní situace a poté se na autobusovém a vlakovém nádraží žáci učili orientovat v jízdních řádech. V 5.B si děti položily otázku Pěšky, autobusem, na kole, koloběžce nebo autem? a hledaly klady a zápory přepravy do školy.

Na 2. stupni se žáci pustili do výtvarného a literárního zpracování tématu Cesta. Vnesli tak do vážnější dopravní tématiky i trochu humoru. Ať už ve verších, nebo v komiksech. Další vytvořili pomůcku pro výuku dopravní výchovy na 1. stupni. Přitom si zazpívali písničky, které obsahovaly slovo cesta. Někteří předem vyzpovídali prarodiče, aby jim vyprávěli zážitky a příhody z jejich cesty do školy. Vyráběli dopravní prostředky nebo se zaměřili na důsledky nesprávného dopravního chování, na nehody. A také poskytování první pomoci. Zkusili si pomocí videokurzů provádět masáž srdce a zastavit krvácení.

Cílem tohoto projektu není jen výuka správného dopravního chování, ale i to, aby děti s chutí, zaujetím a ve vzájemné spolupráci plnily různé zajímavé a zábavné úkoly, které pro ně vyučující připravili.

 

A konečně poslední říjnový týden byla již zmíněná inženýrská studie za účasti žáků i učitelů školy a představitelů společnosti KAP Atelier s.r.o. slavnostně předána primátorovi Statutárního města Chomutov Ing. Danielu Černému a zástupcům města. Žáci 9. třídy stručně popsali činnosti, které při projektu probíhaly, a seznámili vedení města se zjištěnými skutečnostmi – nejnebezpečnějšími místy. Vedení města ocenilo iniciativu dětí a poděkovalo jim, že téměř odborně vystihly dopravní problematiku v dané lokalitě. A aby se zlepšila dopravně bezpečnostní situace v okolí školy, vedení města přislíbilo zapracovat výsledky dopravní studie do projektové dokumentace právě probíhající rekonstrukce ulic a chodníků v této části Horní Vsi.

 

Přejeme si, aby dětem chuť pracovat, chuť pustit se do řešení jakéhokoliv problému zůstala, a aby problémy jen nevyhledávaly, ale snažily se najít východiska a hlavně místa, kam se obrátit, když mají nějaký problém.

Mgr. Zdeněk Schück

Předání u primátora  

Projekt "Rozjedeme to na zelenou"

   V letošním kalendářním roce 2015 získala naše škola projektem “ROZJEDEME TO NA ZELENOU” grant nadace Partnerství. Základním smyslem tohoto projektu je zajistit pro žáky příležitost poznat, pochopit a přijmout faktickou i etickou stránku bezpečnosti v silničním provozu. Přínosem je především aktivní účast na zvýšení bezpečnosti v okolí školy a bydliště, dále pak vytvoření školního plánu mobility, který by vedl žáky ke zdravému způsobu přesunu do školy.

   Již v dubnu proběhly v prvních a ve čtvrtých třídách besedy a výukové programy, které připravily preventistky Městské policie. Prvňáci se seznámili s krizovými situacemi, které je mohou potkat cestou do školy a společně hledali nejlepší způsob, jak je vyřešit. Čtvrťáci se připravovali na školní kolo dopravní soutěže: zopakovali si význam dopravních značek, řešili přednost v jízdě na křižovatkách, ve skupinách vypracovali testy a na závěr je společně hodnotili.

Mgr. Alena Jiravská

 

Projekt jsme zahájili 1. projektovým dnem "Bezpečně a na zelenou" 1. června 2015.

Ve školním roce 2015/2016 budeme pokračovat těmito podprojekty:

- 27. října - "Cesta z A do B"

- 22. prosince - "Cestou necestou"

- 23. března - "Cesty přírodou"

- 1. června - "Cesta k radosti"

 

 

 

Základní škola

https://www.google.com/maps/place/Z%C3%A1kladn%C3%AD+%C5%A1kola+Chomutov,+Hornick%C3%A1+4387/@50.4666048,13.4034844,3a,75y,213.61h,88.3t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPZtIMlVAvACq76-u0Itn1Lvf2dyjwx_GYPrY2o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp

Ukázka školy

google mapy

Školní časopis ke stažení: Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024

Horníčkova ekologie č. 2 - únor 2024 (časopis)

INFORMACE K GDPR

Infrastruktura do ZŠ Chomutov

organizace

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Doučování žáků škol

Doučování žáků školy

Šablony 2021-2023

šablony 21-23 projekty ve výuce

Projekt I OP JAK

Labora projekty

LABORA - PROJEKTY

Infrastruktura ZŠ_odborné učebny

Projekt

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

SmartClass Student

SmartClass Teacher

Sponzoři a partneři