Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

V pátek 29. 09. 2023 je ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Koordinátor inkluze

Mgr. Nadja Patočková

E-mail: http://inkluze@7zscv.cz

Telefon: 474 629 865

Sídlo: pavilon A, kancelář č. 27

Kontaktní hodiny: každý den od 14:00 – 15:00 hodin, nejlépe po emailové dohodě si domluvte s paní koordinátorkou inkluze termín.

Hlavní náplní práce koordinátora inkluze při podpoře vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním jsou tyto činnosti:

a) identifikace žáků se sociálním znevýhodněním a jejich monitoring;
b) koordinace doučování a dalších podpůrných služeb školy, u žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka koordinace aktivit zaměřených na rozvoj jejich jazykových kompetencí;
c) poradenská podpora pedagogů;
d) podpora komunikace mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci žáků;
e) podpora kariérového poradenství pro žáky, koordinace spolupráce se SŠ;
f) podpora spolupráce školy se zřizovatelem;
g) koordinace spolupráce školy a školských poradenských zařízení, event. zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo preventivně výchovné péče;
h) koordinace aktivit zaměřených na rozvoj fyzického i duševního zdraví žáků, facilitace spolupráce školy s psychosociálními a zdravotními službami;   
i) koordinace programů zaměřených na bezplatné školní stravování žáků, facilitace spolupráce mezi školou a OSPOD/NNO/zařízeními sociálních služeb;
j) koordinace s dalšími relevantními místními aktéry (Agentura pro sociální začleňování, Úřad práce, soukromé subjekty). 

Pracovník na pozici koordinátora inkluze se v rámci projektu pravidelně účastní průběžného vzdělávání zaměřeného na práci s žáky se sociálním znevýhodněním a je zapojen do sítě metodické podpory, tj. projektem organizovaných společných metodických setkání, supervizí či zprostředkovaných individuálních konzultací.

Sponzoři a partneři