Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 
 

VIZE ŠKOLY:

 

PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO ŽIVOT TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY BYLI ÚSPĚŠNÍ.

 

Dlouhodobý plán

Koncepční záměry a úkoly na období 2020 - 2025

 

Oblast řízení a správy

 • udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy,

 • spolupracovat se zřizovatelem na kulturním životě města - Dny dětí, besídky, dále spolupráce s městem na projektech týkajících se školy, dětských hřišť, sportovišť,

 • pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, mezinárodní spolupráce, profil regionu),

 • zlepšovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky, aktualizovat učební pomůcky, doplňovat knihovnu, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,

 • zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy,

 • hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP,

 • zajistit podíl pracovníků na

 • pravidelně vyhodnocovat

   

   

  Oblast vzdělávání

 • motivovat žáky k aktivní účasti na různých soutěžích (sportovních, výtvarných) a oceňovat jejich úspěchy,

 • zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální, přírodovědné, informační gramotnosti a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích,

 • zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP,

 • sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, uplatňovat ve výuce nové alternativní metody, smysluplně využívat a sledovat DVPP, zaměřovat samostudium pedagogů a vytvářet pro ně podmínky,

 • průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a na strategiích jeho rozvoje, na základě zkušeností pracovníků a požadavků rodičů, v závislosti na skladbě žáků, identifikovat a vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,

 • systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat z více zdrojů.

   

  Oblast sociální

 • vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči,

 • vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě rozvíjet environmentální výchovu,

 • dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,

 • trvale posilovat pocit sounáležitosti se školou,

 • zohledňovat vnější prostředí (sociální, regionální),

 • odstraňovat sociální, zdravotní a bezpečnostní bariéry,

 • zpracovat a vyhodnocovat

 • ve spolupráci s výchovou poradkyní a metodičkou prevence rizikového chování poskytovat poradenské služby rodičům i žákům,

 • spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky, zejména zájmové činnosti.

   

  Cíle

 • rozvoj podmínek ke vzdělávání – ekonomické zdroje, kulturnost a vybavenost prostředí, hygiena,

 • preventivně předcházet problémům pomocí neustálé údržby budovy školy,

 • zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy,

 • usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších projektů a grantů,

 • zvýšit objem prostředků získaných vlastní hospodářskou činností a od sponzorů,

 • zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy, využívání znalostí ze speciální pedagogiky,

 • rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům, zákonným zástupcům,

 • rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole,

 • rozvoj informačního systému a prezentace školy, public relations.

   

  Strategie

   

  Oblast pedagogická

 • podporovat dovednost samostatné práce žáků, využívat ji jako východisko vzdělávání

 • vytvořit systém vedoucí k účinnější výchově v oblastech ekologie, rasové a náboženské snášenlivosti, xenofobie, úcty k lidem a k přírodě, k vytvářeným hodnotám,

 • příznivá atmosféra, individuální přístup, alternativní postupy,

 • rozvoj tvořivosti, samostatné práce, sebevzdělávání, dialogu, kooperace, aktivit dětí, talentovaných dětí

 • trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,

 • zaměřit se na prevenci rizikového chování,

 • zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců.

   

  Oblast materiálně technická

 • každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd,

 • zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj všech účastníků vzdělávání,

 • zajistit obnovu ICT vybavenosti,

 • získávání sponzorů na konkrétní akce školy, zvýšit podíl dalších osob na financování školy,

 • zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů vyhlašovaných MŠMT.

   

  Oblast personální

 • promyšleně vybírat případné nové pracovníky školy,

 • podpora získání předepsané kvalifikace pro výkon zaměstnání pedagogů,

 • promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podněcovat jejich rozvoj,

 • motivovat zaměstnance – průhledný a jasný systém vyplácení mimotarifních složek platu, preferovat cílové odměny

 • vypracovaný kontrolní systém ve všech oblastech činnosti školy

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého pedagogického týmu, dále se zaměřit na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností.

   

  Oblast ekonomická

 • získávat a přiměřeně zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z obecní dotace a využívat ho pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,

 • spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy,

 • zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy).

   

  Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

 • spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce,

 • zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, výšit počet příspěvků školy do obecního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady)

 • prezentace školy, vytváření image,

 • stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy,

 • vysoká věcná i formální úroveň výstupů ze školy (výroční zprávy, info v tisku, na internetu),

 • vytváření pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro pedagogy, akce pro širokou veřejnost.