Menu
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Úřední hodiny: pondělí - pátek od 8:30 - 12:00 hodin

Primární prevence

Metodik prevence

Mgr. Jana Eichhornová

 • Kontakt: Tel. 474629363, klapka 115, eichhornova@7zscv.cz
 • Kde sídlí: Pavilon B, přízemí, kabinet – přírodopis - chemie
 • Konzultační hodiny: Každý čtvrtek – 8:00 – 10:45. Po tel. dohodě – kdykoliv, na základě dohody.

Na preventistku se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých.

Co je prevence rizikového chování žáků?

Primární prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, domácí násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

Jak probíhá prevence na škole a kdo ji zajišťuje?

Prevence rizikového chování žáků probíhá na základě Minimálního preventivního programu ZŠ, který je každoročně připravován a obnovován. Plán je tvořen na základě poznatků a hodnocení podmínek školy a čerpá ze:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č. j.: 21291/2010-28.
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č. j. MSMT-21149/2016).
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027.
 • Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2021  (Usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2019 č. 190). 
 • Metodický pokyn MŠMT ČR Č. j.: 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
 • Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Do metodické a koordinační činnosti spadají následující aktivity:

Řeší výskyt rizikového chování – násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalitu, delikvenci, vandalismus aj. forem násilného chování, užívání návykových látek (vč. alkoholu a kouření), virtuální drogy a patologické hráčství (gambling).

 • Při své práci se žáky používá pozorování, rozhovor, dotazníky, anketu, sociální hry apod.
 • Spolupracuje s PPP, Policií ČR, Městskou policií i odborem sociální péče MÚ
 • Zajišťuje některé jednorázové akce, např. besedy, přednášky s tematikou rizikového chování

Metodické a koordinační činnosti:

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,  sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků /cizinců/. Prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

Informační činnosti:

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy

Poradenské činnosti:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

S čím se na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Zajímavé odkazy pro rodiče

Bezpečný internet:

Přílohy ke stažení:

 

Sponzoři a partneři