Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

Rádi bychom vám zjednodušili vyplňování přihlášek na střední školy.

Na tento formulář vyplňte zadané údaje, škola je přenese na přihlášku a spolu s ostatními údaji vytiskne.

FORMULÁŘ + informace 

 

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Přinášíme podrobné informace o průběhu přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022.

 

Přihlášky

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání, pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy. 

Škola vyplní základní identifikační údaje uchazeče, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku.

Rodiče doplní název příslušných středních škol, kód oboru.

Uchazeč odevzdá sám přihlášky ředitelům příslušných středních škol,

  • u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2020
  • u oborů bez talentové zkoušky do 1. 3. 2021. 

Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat přihlášku potvrdit lékařem.

Možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je možné realizovat pouze na doporučení školního poradenského zařízení; toto doporučení je nutno dodat spolu s každou přihláškou do 1. března 2021; v případě pozdějšího dodání nebude doporučení akceptováno.

 

Přijímací řízení

Součástí dalších kritérií nebudou výsledky z vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (§ 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb.). Tyto budou nahrazeny výsledky z vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020.

Každý uchazeč může v 1. kole konat jednotnou přijímací zkoušku 2 krát, započítává se lepší výsledek z každého testu v dané zkoušce.

 

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

1. termín: pondělí 3. května 2021 (zkouška na škole uvedené na 1. pořadí)

2. termín: úterý 4. květnaa 2021 (zkouška na škole uvedené na 2. pořadí)

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: středa 5 .května 2021

2. termín: čtvrtek 6. května 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: středa 5. května 2021

2. termín: čtvrtek 6. května 2021

Jednotná zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělávání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělávání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělávání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělávání v konzervatoři.

Druhé kolo a případná další kola přijímacích zkoušek jsou vyhlášena nejdříve po ukončení prvního kola a termín stanoví ředitel příslušné školy. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, do kdy je nejpozději možné podávat přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Pozvánka

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám.

 

Rozhodnutí

Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

 

Odvolání

Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení (např. na webových stránkách střední školy). Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Pro další kola přijímacího řízení vydá uchazeči na jeho žádost tiskopis přihlášky ředitel školy, který další kolo vyhlásil.

 

Zápisový lístek

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání a formy vzdělávání na dané střední škole. Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 1. 3. 2021. Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijat někdo jiný. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Při ztrátě zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek, na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

 

Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou

Přihlášku si žák vyzvedne do 09. 11. 2020. Zaslána na střední školu bude do 30. 11. 2020. Zápisový lístek obdržíte do 30. 11. 2020. Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací nebo talentovou zkoušku, stanoví ředitel školy náhradní termín. Změny v přijímacím řízení na střední školy budou uvedeny na webových stránkách základní školy a na nástěnce výchovného poradce.

 

 

Doporučení

Před podáním přihlášky je vhodné se informovat o možných změnách na webových stránkách školy nebo přímo ve škole, zejména v nejasných případech.

 

Informace:

 

 

Přehled oborů středních škol pro rok 2020/2021 (Výstava vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ):

Z důvodu Pandemie COVID-19 se v letošním roce nemohla uskutečnit tradiční Výstava Vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, proto byly připraveny Přehled oborů zúčastněných středních škol pro rok 2020 / 2021.

Odkazy: