Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

OBLASTI ČINNOSTÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

I. Úkoly vyplývající z návrhu vyhlášky o systému školského poradenství (dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 sb., o poskytování poradenských služeb)

1. Systematické a dlouhodobé sledování a hodnocení žáků (ve škole i v rodině) - učební, výchovný problém, tělesné postižení, talentovanost - pomoc při zařazování do příslušné činnosti (kroužky, spec. školy).

2. Návrhy na řešení problémů - konzultace s třídními učiteli, ředitelem, pedagogickým sborem.

3. Spolupráce - s rodiči (konzultace) - s PPP (návrhy na vyšetření, průběžné kontroly, konzultace s psychology i pedagogy) - s pediatrem (zdrav. problémy ovlivňující školní úspěšnost) s ostatními institucemi (ZUŠ, ÚP – informační poradenské centrum).

4. Vytváření informačních systémů pro učitele, žáky a rodiče - odborná pomoc v otázkách psychického a sociálního vývoje, prevence výchovných a výukových poruch, náprava vad a poruch, informace o studiu a učebních oborech (třídní učitelé, rodiče, žáci, Úřad práce – IPS)

5. Individuální práce s problémovými žáky a jejich rodiči (na základě požadavků třídního učitele)

II. Spolupráce s rodiči

 • doporučení vyšetření na PPP (zdůraznění pomoci žákovi + možnost překonání obtíží při včasné pomoci)
 • práce podle pokynů PPP
 • osvěta (dyslexie, dysgrafie, ...)
 • výběr vhodného povolání
 • vedení rodičů k zodpovědnosti za výchovu dítěte

III. Spolupráce s učiteli

 • seznamování s problémy a jejich řešení – školní zralost, logopedie, vývojové poruchy učení
 • pomoc při vyplňování žádostí o vyšetření v PPP
 • pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů pro žáky se SVP
 • zařazování do hodin nápravy
 • sledování stupně nápravy
 • konzultace vzdělávacích postupů a metod dle individuálních plánů
 • zhodnocení výsledků výuky dle IVP, aktualizace IVP
 • doplnění metodických materiálů pro vyučující a sledování práce s nimi
 • přechod žáků 5. ročníku na II. stupeň ZŠ (spolupráce s vyučujícími v 5. a 6. ročníku, adaptační kurz)
 • správný výběr směru povolání

IV. Školní docházka

 • prevence záškoláctví
 • řešení záškoláctví ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci
 • sledování systematické práce třídních učitelů – sledování nepřítomnosti, v případě podezření žádat potvrzení lékaře o nemoci, písemné sdělení rodičům...

V. Spolupráce s pediatrem

 • práce se zdravotně oslabenými žáky
 • žáci školně nezralí

VI. Protidrogová prevence (ve spolupráci s metodikem prevence)

 • sledování delikvence mládeže a její důsledky
 • prevence negativních důsledků používání drog a návykových látek
 • zdůraznění škodlivosti jakýchkoli drog, zdůraznit negativního působení drogy na dětský organismus
 • volný čas
 • správná životospráva, zdravý životní styl
 • biorytmy – rytmus dne – střídání – aktivita – odpočinek – hygiena – učení – spánek – stres

VII. Spolupráce základní škola x mateřská škola, školy ze spádových oblastí 

 • sledování dětí s SVP
 • spolupráce s učiteli, seznámení s výchovnými problémy dětí/žáků
 • společné akce a činnosti
 • návštěva předškoláků ve škole
 • zajištění návaznosti výuky (předcházení stresům při nástupu na úplnou ZŠ)

VIII. Prioritní úkoly

 • vypracování plánů pedagogické podpory 
 • vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP dle diagnostiky a pokynů PPP
 • sledování delikvence mládeže
 • protidrogová prevence
 • informovat o studijních a učebních oborech