Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

 • ve spolupráci s třídními učiteli pečujeme o žáky potencionálně ohrožené školní neúspěšností,
 • zajišťujeme péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • sledujeme nadané a talentované žáky a navrhujeme další péči o ně
 • vedeme dokumentaci a přehledy o těchto žácích
 • navrhujeme rodičům odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP), ve speciálně pedagogických centrech (dále SPC), ve střediscích výchovné péče (dále SVP)
 • podílíme se na tvorbě a kontrole plnění individuálních vzdělávacích plánů
 • zajišťujeme konzultace pro žáky a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracujeme s  PPP, SPC, SVP, OSPOD, Policií ČR, Městskou policií – Primární prevence, psychology, pediatry i neziskovými organizacemi…
 • spolupracujeme se školním metodikem prevence při sledování a řešení rizikového chování (záškoláctví, násilí a šikana, vandalismus, rasismus, návykové látky...)
 • pomáháme řešit výchovné problémy
 • poskytujeme též poradenské služby žákům – cizincům se zřetelem na jejich speciální, vzdělávací potřeby
 • poskytujeme kariérové poradenství
 • pravidelně se účastníme setkávání výchovných poradců a seminářů k této problematice