Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Chomutova č. 5/2016 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

  1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 5 města Chomutova.
  2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Chomutov, Hornická 4387 sourozence.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod ZŠ Chomutov, Hornická 4387.

 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

 

Další informace k přijetí:

Mohou být přijímáni i žáci mimo náš obvod, kteří trénují lední hokej a budou vzděláváni ve školním vzdělávacím programu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelem školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitel školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitele školy přijmout dítě ke vzdělávání.

 

Kritéria jsou platná od 1. února 2019

 

V Chomutově 28. 1. 2019                                               PaedDr. Václav Mach, ředitel školy