Obsah

 

PLNÁ VERZE ŠKOLNÍHO ŘÁDU

 

Obsah školního řádu:        

 1. ŠKOLNÍ ŘÁD

1.1 Výkon povinností a práv žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

1.1.1 Práva žáků

1.1.2 Povinnosti žáků

1.1.3 Práva zákonných zástupců

1.1.4 Povinnosti zákonných zástupců

1.2 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci 

1.3 Provoz a vnitřní režim školy

1.3.1 Chování žáka

1.3.2 Docházka do školy

1.3.3 Omlouvání absence

1.4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

1.5 Ochrana před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

1.6 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1.7 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1.7.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a školních akcích

1.7.2 Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

1.7.3 Stupně hodnocení prospěchu a chování  při použití klasifikace a jejich charakteristika

1.7.4 Zásady používání slovního hodnocení

1.7.5 Zásady stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě slovního hodnocení

1.7.6 Způsob získávání podkladů pro hodnocení

1.7.7 Podrobnosti o komisionálních a opravných zkouškách

1.7.7.1 Komisionální zkouška

1.7.7.2 Opravná zkouška

1.7.8 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1.7.9 Hodnocení zájmových útvarů

1.7.10 Výchovná opatření

1.7.11 Výstupní hodnocení

1.8 Opatření při porušení školního řádu

1.9 Plnění dalších pravidel vnitřního režimu a provozu školy a některé povinnosti pracovníků školy

1.10 KODEX SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ ŽÁKA ZŠ CHOMUTOV, HORNICKÁ 4387

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. 1Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

2. 2 Provoz a vnitřní režim školní družiny

2. 3 Organizace činnosti

2.4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

2. 5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

2. 6 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

2. 7 Dokumentace

2. 8 Závěrečná ustanovení

3. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.1 Podmínky pro poskytování školního stravování

3.2 Výše finančních normativů na nákup potravin

3.3 Podmínky přihlašování a odhlašování strávníků ke stravování

3.4 Podmínky pro přihlašování a odhlašování jídel

3.5 Organizace výdeje jídel

3.6 Způsob hrazení úplaty za školní stravování