Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY A JEJICH PODMÍNKÁCH,

Typ: ostatní
ŽÁCI 9. TŘÍD OD 11. 5. A ŽÁCI 1. ST. OD 25. 5. 2020

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLY A JEJICH PODMÍNKÁCH,

ŽÁCI 9. TŘÍD OD 11. 5. A ŽÁCI 1. ST. OD 25. 5. 2020

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

O této povinnosti byli zákonní zástupci ředitelem školy předem informováni (v rámci sdělení informace o obnovení provozu školy a jejich podmínkách) prostřednictvím třídních učitelů a na webových stránkách školy: www.7zscv.cz.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žáka do školy umožněn.

Pokyny k výuce:

Je nutné vycházet z pokynů MŠMT ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020, které visí na www stránkách školy od 3. 5. 2020.

Cesta do školy a ze školy:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
 • Dodržení odstupu 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti.

Příchod ke škole a pohyb před školou:

Škola organizuje vstup do školy podle principů:

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou (1. st. ZŠ i rozdělení konzultací pro jednotlivé třídy - zahájení vyučování bude časově zorganizováno – jednotlivé skupiny budou informovány o zahájení a ukončení vyučování. Bude nutné doprovodit žáky do školy ve stanoveném čase, doprovod nesmí vstupovat do školy. Před školou si vyzvedne skupiny pedagog a odvede je do školy tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (viz výše).
 • Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Před vstupem do školy pedagog zkontroluje, že žák má na den s sebou minimálně 2 roušky, náhradní roušky jsou uložené v sáčku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka (písemném), je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Pedagog organizuje provoz v šatnách a WC tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

 

V budově školy, ve třídě:

Bude prováděno dle pokynů MŠMT ze dne 30. 4. 2020. Žáci budou poučeni svými pedagogy a provedou o tom záznam.

COVID 19 – pavilon A – Inspekční místnost.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19 (ZVÝŠENÁ TĚLESNÁ TEPLOTA, KAŠEL, NÁHLÁ ZTRÁTA CHUTI A ČICHU, JINÝ PŘÍZNAK AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST), NESMÍ DO ŠKOLY VSTOUPIT.
 • POKUD ŽÁK VYKAZUJE NĚKTERÝ Z MOŽNÝCH PŘÍZNAKŮ COVID-19, JE NUTNÉ JEJ UMÍSTIT DO SAMOSTATNÉ MÍSTNOSTI A KONTAKTOVAT ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKA za účelem okamžitého vyzvednutí žáka. O PODEZŘENÍ INFORMUJE ŠKOLA SPÁDOVOU HYGIENICKOU STANICI.

 

 1. K 11. 5. 2020 – KONZULTACE K PŘÍJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO ŽÁKY 9. TŘÍD.

Od 11. 5. 2020 mohou do ZŠ docházet žáci 9. tříd, aby se připravili na přijímací zkoušku.

Výuka bude probíhat pouze do termínu přijímacích zkoušek na střední školu.

Rodiče těchto žáků však musí do 7. 5. 2020 vyjádřit zájem o docházku jejich dítěte do ZŠ.

Pokud žák 9. ročníku není zařazen ředitelem školy do skupiny do 11. 5. 2020, nelze zařadit později. Složení skupin je neměnné po celou dobu:

9. A – pondělí – konzultace od 9 – 11h, pavilon B, učebna č. 70 – Čj - Mgr. L. Nguyen

Online výuka z českého jazyka pro 9. A je vedena Mgr. Z. Hejcmanovou - každý čtvrtek v  10 – 10.45 h.

9. A – úterý – konzultace od 9 – 11h, pavilon B, učebna č. 70 – M – Mgr. J. Hlava

9. B – středa – konzultace od 9 – 11h, pavilon B, učebna č. 70 – Čj – Mgr. Z. Hejcmanová

Online výuka z českého jazyka pro 9. B je vedena Mgr. Z. Hejcmanovou – každé úterý 11 – 11.45 h.

9. B - čtvrtek – konzultace od 9 – 11h, pavilon B, učebna č. 70 – M – Mgr. J. Hlava

Online příprava z matematiky bude 2x týdně pro obě třídy 9. A i 9. B – každé pondělí od 13:00 - Bc. M. Mezníková a pátek od 8:30 - Mgr. A. Štěpánová.

8:45 – sraz žáků 9. tříd dle skupin u školy (nelze vstupovat bez povolení pedagoga) – v rouškách a dodržujte 2 m odstup. Odchod ze školy pod vedením pedagoga.

Nutné dodržovat pravidla nastavená MŠMT ze dne 30. 4. 2020.

Před 1. hodinou budou žáci informováni o dodržování BOZP.

Pokud se žák nebude moci zúčastnit konzultací, omluví se před srazem vyučujícímu mailem prijmeni@7zscv.cz.

 

 1. Od 25. 5. 2020 je umožněna docházka dětí prvního stupně – DOCHÁZKA ŽÁKŮ JE DOBROVOLNÁ

Rodiče těchto žáků však musí do 18. 5. 2020 vyjádřit zájem o docházku jejich dítěte do ZŠ.

Pokud žák prvního stupně není zařazen ředitelem školy do skupiny do 25. 5. 2020, nelze zařadit později.

Nastavení pravidel bude vedením školy provedeno do 22. 5. 2020. Informace předají třídní učitelé a budou zveřejněny na www stránkách školy.

O nošení roušek ve skupině rozhodne pedagog dané skupiny.

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Začátek a konec vzdělávacích aktivit bude upřesněn do 21. 5. 2020.

Pokud se nebude žák moci zúčastnit výuky, předává zákonný zástupce informaci třídním učitelům. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Nástup jednotlivých tříd či skupin bude časově odstupňován. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 m vždy (nejméně 1, 5 m), tak aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Bude nutné koordinovat odchod žáků, jelikož není možný vstup rodičů do budovy školy. Pedagog přivede žáky k hl. vchodu na určenou hodinu.

Obsah a formu všech vzdělávacích aktivit budeme volit tak aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Dopoledne – výuka v blocích, rozpis – daný pedagog.

Oběd, pobyt na školním hřišti, odchody na WC – bude stanoven rozpis - tak aby se zabránilo kontaktu žáků z různých skupin.

Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, nebude.

Odpoledne – zájmové vzdělávání žáků.

Pedagog – vede evidenci o docházce žáků do skupin.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

BUDE PRO PŘÍTOMNÉ ŽÁKY ZAJIŠTĚNO.

Stravování bude zajištěno dle pravidel stanovených MŠMT ze dne 30. 4. 2020.

POKUD ŽÁK ONEMOCNÍ, JE NUTNÉ ODHLÁSIT OBĚD DO 8 H.

V TÉTO DOBĚ NEBUDE OBĚD V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VYDÁVÁN DO NOSIČŮ NA JÍDLO.

 

 

                                                                                   Mgr. Ivana Dudková, zástupkyně ředitele

příloha_čestné_prohlášení.pdf (268.76 kB)

Konzultace k přijímacím zkouškám pro žáky 9.r. - od 11. 5. 2020.docx (14.49 kB)

25. 5 2020 - ORGANIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT DLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.docx (15.25 kB)

organizace

 


Přílohy

Vytvořeno: 6. 5. 2020
Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 21:56
Autor: Mgr. Alena Štěpánová